• Stacks Image 3082
  • Stacks Image 3084
  • Stacks Image 3086

About US

สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ Thai Alcohol Beverage Business Association (TABBA) ก่อตั้งขึ้น วันที่ 27 สิงหาคม .. 2552 โดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 8 บริษัท ได้แก่
• บริษัท บาคาร์ดี (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท บราวน์-ฟอร์แมน ไทยแลนด์, แอล. แอล. ซี.
• บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัท สยามไวเนอรี่ เทรดดิ้ง พลัส จำกัด
• บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด
• บริษัท อินดิเพนเดนท์ ไวน์ แอนด์ สปิริต (ประเทศไทย) จำกัด และ
• บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

พันธกิจและนโยบาย พันธกิจของสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย คือ การสร้างวัฒนธรรมการดื่มแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบ ขึ้นในประเทศไทย โดยมีนโยบายหลักดังนี้
• เผยแพร่ข้อมูลที่มีหลักฐานรองรับและเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ แก่ประชาชนทุกชนชั้น ในสังคม
• ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบ เพื่อผลักดันผู้บริโภคได้เข้ามามีส่วนร่วม และสามารถตัดสินใจว่า จะเลือกดื่มหรือไม่ดื่มในเวลาใด และควรดื่มในปริมาณเท่าใด
• กำกับดูแลตนเอง โดยยึดถือนโยบายของภาครัฐ และหลักปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานของนานาประเทศ
• ประสานงานและทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
• เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรอื่นที่มีเจตนารมณ์ในการรณรงค์ต่อต้านการดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสม

สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย จะดำเนินงานอย่างสมัครสมานสามัคคี ร่วมแสดงความคิดเห็นนโยบาย ที่เกี่ยวกับพันธกิจขององค์กรของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเปิดเผย อย่างไรก็ดี สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย จะไม่เป็นตัวแทนของอุตสากรรมแอลกอฮอล์ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประโยชนทางด้านธุรกิจ เช่น เรื่องภาษี หรือข้อกฎหมายต่าง

โครงการที่สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยจะดำเนินการในปีนี้ ได้แก่ โครงการดื่มมาตรฐาน - รู้ลิมิตการดื่มและโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชน

โครงการรณรงค์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility: SR Campaign)

โครงการที่สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยจะดำเนินการในปีนี้ ได้แก่ โครงการดื่มมาตรฐาน - รู้ลิมิตการดื่มและโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชน

โครงการดื่มมาตรฐาน - รู้ลิมิตการดื่ม
มุ่งให้ความรู้แก่ผู้บริโภค์เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการตอบสนองของร่างกายต่อแอลกอฮอล์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมมาดื่มอย่างมีความรับผิดชอบได้ง่ายขึ้น

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชน
มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ละเว้นการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี

สำหรับโครงการที่สมาคมฯ จะเริ่มดำเนนการในปีหน้าคือ โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาเมาแล้วขับ

พันธกิจหลักอีกประการหนึ่งของสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย คือ มุ่งสร้างความร่วมมือระหว่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อผนึกกำลังในการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยสนับสนุน ทั้งการพัฒนานโยบายและลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ การสร้างความร่วมมือให้ทั้งสมาคมฯ มีความสมัครสมานสามัคคีได้นั้น ย่อมต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจและการอุทิศตนเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่ง โดยสิ่งสำคัญในการสร้างความร่วมมือในองค์กรคือ การเคารพซึ่งกันและกัน ความเชื่อใจ ความโปร่งใส และทำประโยชน์ร่วมกัน